Kåre Harder Olesen

2 viceborgmester og gruppeformand for Venstre i Ballerup Kommune

Valgprogram KV17

7. januar 2018

Valgprogram som pdf

VENSTRES VISION FOR BALLERUP KOMMUNE

Vi skal være en velfungerende og tryg kommune med et ordentligt serviceniveau og orden i økonomien og en kommune, der sikrer gode vilkår for eksisterende såvel som nye borgere. Ballerup Kommune skal være en fremsynet kommune, hvor politikerne skaber de brede rammer for borgernes udfoldelse og inddrager borgerne. Kommunens velfærdsydelser skal tilbydes borgerne med størst mulig valgfrihed, så det passer til borgerens behov.

Vi skal være en ansvarlig og ambitiøs kommune, der tager sig af sine svage borgere og som fastlægger og prioriterer et fornuftigt serviceniveau, der sikrer, at borgerne får mest mulig service for pengene. Midler, som ikke er afsat til service eller anlæg, skal sendes tilbage til borgerne i form af skattenedsættelser eller bruges til at betale af på kommunens gæld.

Vi skal være en kommune med initiativ, hvor virksomheder tilskyndes til at oprette arbejdspladser, og hvor kommunen opleves som attraktiv for erhvervslivets medarbejdere at leve og bo i. Vi er stolte af og kendt for at være kommunen mellem land og by – tæt på København. Denne position ønsker vi fortsat at videreudvikle, så flere fremover vælger Ballerup til.

VENSTRES POLITISKE VÆRDIER

Frihed under ansvar
Venstres politik for Ballerup Kommune tager udgangspunkt i, at mennesker bedst trives i frihed under ansvar. Ansvar for eget liv og medansvar for fællesskabet. Dette er værdigrundlaget for Venstres tilgang til kommunalpolitik. Venstre ønsker at fremme valgfrihed og sikre sund fornuft i den offentlige administration ved at have tillid til den enkelte medarbejder.

Mennesket frem for systemet
Det er centralt for Venstre, at både Kommunalbestyrelsen og kommunens direktion udviser ansvarlighed og handler ud fra devisen om, at det er borgernes skattekroner, der forvaltes. Det forudsætter orden i økonomien, men også at kommunen husker, at den er til for borgerne og ikke omvendt. Mennesket frem for systemet er en mærkesag for Venstre i Ballerup Kommune.

Stabilitet gennem forandring
I Venstre er vi bevidste om, at verden og samfundet hele tiden er i bevægelse. Ballerup Kommune skal ikke stå og se til fra sidelinjen, men være en del af udviklingen og hele tiden gribe og afprøve de nye muligheder, der opstår. Gennem forandringsvillighed skaber vi fundamentet for en stabil kommune i balance.

VORES POLITIK

Økonomi
Ballerup Kommune skal have en sund og stærk økonomi. I Venstre er dette aldrig til diskussion. Kommunen skal blive mere effektiv, så vi får råd til de mange investeringer og initiativer, som skal sikre, at vi i fremtiden kan prioritere indsatsen for børn, uddannelse, job, sundhed og en værdig alderdom. Ballerup Kommune skal være et trygt sted at bo hele livet igennem, og derfor vil Venstre sikre kommunens økonomi og kerneydelser til borgerne.

 • Venstre ønsker valgfrihed. En forudsætning for det er en systematisk konkurrence­udsættelse på alle egnede udbudsopgaver. Vi skal kunne spørge til prisen – også i det offentlige. Pris, kvalitet og leveringssikkerhed af servicen er alle vigtige parametre.
 • Venstre ønsker at identificere og gennemføre effektiviseringer. Vi skal udnytte velfærds­teknologien og turde prioritere. Vi skal fjerne unødig administration og bureaukrati.

Skat
Lavere skat er en forudsætning for vækst og for, at Ballerup kan blive en attraktiv kommune at bo i. I Venstre vil vi igangsætte en positiv spiral, hvor borgernes beholder flere af deres penge og kommunen får sat gang i den lokale vækst.

 • Venstre vil sænke indkomstskatten med mindst 0,3 procentpoint i løbet af denne valgperiode (og gerne mere, hvis vi kan finde råderummet til det).
 • Venstre vil derudover sænke grundskyldspromille og dækningsafgift i det omgang, vi kan finde råderum til dette.

Vækst
Ballerup Kommune skal fortsat have en visionær erhvervs- og beskæftigelsespolitik, der skaber vækst og gør Ballerup til en attraktiv tilflytningskommune og et levende bysamfund for borgere og erhverv. Vi har haft succes med store it- og medico-virksomheder, men vi har glemt iværksættere og handelslivet. Venstre vil nytænke handlen i Ballerup. Vi har alt for længe konkurreret med nabokommunerne om de samme kunder. Venstre vil i stedet satse på kunder fra oplandet. Kort sagt, Venstre vil videre med at skabe flere jobs.

 • Venstre vil udstykke attraktive byggegrunde.
 • Venstre vil sikre en effektiv indsats for at hjælpe ledige tilbage i job – herunder skal vi have flere med ikke-vestlig baggrund ud af kontanthjælpssystemet og i job og uddannelse.
 • Venstre vil have en bedre infrastruktur – herunder ønsker vi, at trafikforholdene omkring Lautrupparken forbedres, og at Frederikssundmotorvejen føres hele vejen til Frederikssund.

Sundhed
Ballerup kommune skal fortsætte indsatsen som sundhedskommune.  I Venstre vil vi kæmpe for, at kommunen arbejder med sundhed på alle områder. Og vi mener – alle områder. Kommunen skal udvikle en sundhedsstrategi, som dækker et helt livsforløb. Heri skal vi sikre et effektivt samarbejde mellem sundhedspersonale og andet omsorgspersonale som pædagoger, lærer og plejere, og ildsjæle og foreningsliv. Områder som har brug for en fundamental anderledes indsats er eksempelvis hjælp til overvægtige børn, fødselsforberedelse, unge psykisk syge og kræftrehabiliteringsforløb.

Vi vil ikke fortælle dig, hvordan du skal leve, men vi vil give dig de bedste betingelser for at leve et sundt liv, og få hjælp, når du har brug for det.

 • Kræftrehabiliteringsforløb.
 • Styrke det psykiatriske område med bedre forebyggelse og opfølgning.
 • Program for overvægtige børn og deres familier.
 • Handicapområdet skal fortsat prioriteres højt (tilgængelighed, pårørendepolitik mv.).

Ældre
Ballerup Kommunes ældre borgere har krav på respekt for forskellighed og på at få indflydelse på eget liv, og i det omfang, de har behov for hjælp fra kommunen, skal de fortsat kunne leve et liv så tæt på det vante, som muligt.

De ældre har krav på en tryg alderdom med et serviceniveau, der er værdigt og højt. Vi skal holde op med at fokusere på det, de ældre ikke kan, og i stedet fokusere på de ressourcer, som den enkelte borger har. Når ældre har været syge, skal fokus ligge på, hvad den enkelte gerne vil kunne igen. Det, som borgeren gerne vil kunne igen, er det, der bestemmer, hvordan træningsprogrammet og hjælpen kommer til at se ud. Vi vil sikre den ældres ret til at til- og fravælge offentlig service og vi skal understøtte og prioritere det frivillige arbejde. Ældre skal sikres muligheder for at kunne være aktive hele livet og for at leve længst muligt i egen bolig. Meget handler om dialog og forebyggelse. De ældre skal tages med på råd og være med til at skabe rammerne.

 • Venstre ønsker, at de ældre kan vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp og madordninger. Venstre vil sikre, at der er mindst én og helst flere private leverandører, som er godkendt af kommunen, og som de ældre kan vælge imellem.
 • Venstre ønsker, at plejecentre og aktivitetscentre får en stor grad af frihed til at tilrettelægge dagligdag og tilbud i samarbejde med beboere, brugere og pårørende.
 • Venstre ønsker, at velfærdsteknologien skal tages i brug. Dette skal ske i så stor en udstrækning som overhovedet muligt.
 • Venstre ønsker systematiske (hverdags)rehabiliteringsforløb for alle målgrupper.
 • Venstre vil undersøge muligheder i, at der etableres et friplejehjem.

Tryghed
Vi skal skabe tryghed for alle. Vi har oplevet flere år med mere utryghed og kriminalitet i visse dele af kommunen. Vi skal derfor have fokus på alle boligområder og sikre, at beboerne respekteres, og der skabes tryghed. Vi skal øge indsatsen overfor de helt unge på passiv forsørgelse og støtte tiltag, der kan hjælpe den enkelte med at bryde den negative sociale arv.

 • Vi skal bruge alle de muligheder, vi har inden for lovgivningens rammer for at bekæmpe bandekriminaliteten i Ballerup – også hvis det medfører drastiske og hårde tiltag.
 • Unge skal i uddannelse eller job samt integreres bedre bl.a. via sports- og fritidsklubbers indsats – de frivillige foreninger kan hjælpe her.
 • Vi vil kæmpe for mere lokalpoliti samt genetablering af en lokalpolitistation i Ballerup.

Indvandrere, flygtninge og integration
I Venstre mener vi, at Danmark skal være åbent for dem, som kan og vil, og lukket for dem, som ikke vil – og det samme gælder for Ballerup Kommune. Flygtninge og indvandrere kan være en ressource, som kan bidrage positivt til kommunen, men det forudsætter, at de kan og vil være en del af vores samfund, og at de vil deltage aktivt og bidragende.

 • Vi skal skabe integration via job, danskkundskaber og deltagelse i foreningslivet for de, der kan og vil.
 • Der er en stor overrepræsentation af ikke-vestlige indvandrere (og især kvinder) på overførselsindkomst/kontanthjælp – derfor skal der gøres en ekstraordinær indsats for at få denne gruppe i arbejde eller uddannelse. De, der ikke vil, skal fratages deres kontanthjælp.
 • Der skal ikke ske positiv særbehandling – vi skal derimod stille krav om, at flygtninge og indvandrere accepterer grundlæggende danske værdier som demokrati, ytrings- og religionsfrihed og ligestilling mellem kønnene.
 • Vi skal ikke tvinge nogen til at spise eller gå klædt efter danske normer, men vi skal omvendt heller ikke acceptere, at der stilles krav om særbehandling f.eks. i forhold til mad i vores daginstitutioner eller særlige forhold for indvandrere i vore svømmehaller eller andre idrætsfaciliteter.
 • Vi skal ikke betale for, at børn af indvandrere og flygtninge undervises i deres forældres eller bedsteforældres oprindelige sprog, og derfor skal den gratis modersmålsundervisning afskaffes, og i stedet skal der fokuseres på forbedring af danskkundskaber.

Familier
Venstre vil prioritere oprettelse og fastholdelse af varierede pasningstilbud af høj kvalitet, så forældrene kan vælge den type tilbud, der passer bedst til netop deres børn. – f.eks. dagpleje, børnehus eller skovbørnehave.
Venstre ønsker, at daginstitutionernes åbningstider differentieres, så både pendlere og ikke-pendlere kan få passet deres børn, mens de arbejder – uanset om de arbejder tidligt eller sent.

 • Dagplejen skal være et godt tilbud i alle områder af kommunen.
 • Der skal oprettes flere fleksible tilbud – f.eks. aftenåbent for dem, som arbejder på aften/nattevagt.

Skolen
Vores folkeskoler skal ose af faglighed og stolthed. Vi skal støtte de dygtige elever, uden at det går ud over de svage elever. Vi skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs talenter og udvikle disse. Nogle af skolerne i Ballerup ligger under landsgennemsnittet, hvad angår det faglige niveau. Det skal vi gøre noget ved. Der er mange gode elementer i folkeskolereformen, men grundlæggende tror vi på, at det handler om adfærd og kultur – og det ændres ikke med reformen.

Vores folkeskoler har været gennem mange forandringer, og skal nu have ro til at få implementeret både folkeskolereform og skolestruktur. Der skal ikke laves nye forsøg, men derimod fokuseres på at skabe en mere afvekslende og sammenhængende skoledag.

Fritid, idræt og kultur
Fritids-, idræts- og kulturforeninger er samlende, dannende og udviklende for børn, unge og familier. Det er fundamentet for sundhed, gode vaner og holdninger, ligesom det er demokratisk udviklende. De frivillige i foreningerne gør et kæmpe stykke arbejde, som er guld værd for kommunen. Vi skal skabe rammer for foreningslivet, så vi kan tiltrække endnu flere aktive og engagerede frivillige. De frivillige foreninger har også en vigtig rolle i at skabe bedre integration af indvandrere og flygtninge.

Kulturtilbud skal ikke skabes af kommunen. Kommunen skal derimod skabe rammerne – og så skal kulturen vokse op nedefra gennem de aktive græsrødder i vores rige foreningsliv i kommunen.

Langsigtet byudvikling af vores bysamfund
Kommunens standard for vedligeholdelse af bygninger, stier og veje skal prioriteres. Vi skal fortsætte med at lægge langsigtede strategier for byudviklingen i alle vores bysamfund, så vores kommune kan komme til at fremstå som en attraktiv kommune. Vi skal gøre vores bysamfund levende, trygge og indbydende og dermed skabe rammerne for et aktivt handelsliv, der gør, at borgerne mødes og handler i vores egne byer. Vi ønsker at prioritere bæredygtige og grønne løsninger i forbindelse med vores fortsatte byudvikling.

Ballerup Kommune skal brandes som kommunen på grænsen mellem land og by. Vi tilbyder det bedste fra begge verdner.

HVORDAN?

Forudsætningen for, at Venstre kan gennemføre dette, er, at vi får brudt det socialdemokratiske absolutte flertal, som har eksisteret alt for længe her i kommunen.

Stem på Venstre ved kommunalvalget
den 21. november 2017